Informatie voor gemeenten

De preventieve logopedie is op de peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven en in het basisonderwijs een zeer gewaardeerd product. Juist door vroegtijdig te signaleren en te interveniëren is de kans op uitval kleiner.

Het is belangrijk dat een vertraagde taalontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkend. Een kind heeft van 0 tot 6 jaar een gevoelige periode voor het leren van de taal. De manier waarop het kind taal leert is van grote invloed op de verdere taal- /denkontwikkeling. Wanneer het taalniveau aan de basis niet goed is zal dit effect hebben op de verdere taal/ denkontwikkeling.

Door een vertraagde taalontwikkeling kunnen veel problemen ontstaan, o.a.leerproblemen en sociaal-emotionele problemen. Wanneer het kind moeite heeft met begrijpen of zichzelf niet duidelijk kan maken, kan hij/zij een bepaald gedrag gaan vertonen. Zo kan het kind bijvoorbeeld angstig, boos of agressief worden. Ook kan een vertraagde taalontwikkeling negatieve gevolgen hebben voor het leren lezen en het begrijpend lezen.

Kortom, logopedie blijft een belangrijk product en gemeente kunnen zelf bepalen, binnen hun regierol, welke vorm en inhoud zij er aan willen geven.

Op dit moment verzorgen we de preventieve logopedie in de gemeente Ede, Renkum, Wageningen en Barneveld en zijn we met nieuwe gemeenten in gesprek over zaken als;

  • Wat willen we met preventieve logopedie op de basisscholen en in de peuteropvang
  • Kunnen we de risicokinderen eerder in het vizier krijgen door bijv. een logopedische screening in te zetten de peuteropvang
  • VVE- peuters hebben een verhoogd risico op een taalachterstand, dus geven we de voorkeur aan een standaardscreening van deze peuters
  • Wat zijn de kosten van de logopedie bij de huidige verstrekker en bij het Landelijk Logopedie Bedrijf
  • Hoe zorgen we voor een vloeiende lijn in overdracht van gegevens met GGD, logopedist, scholen en vrijgevestigde logopedisten

Waarom kiezen gemeenten voor het landelijk Logopedie Bedrijf?

  • Hoge kwaliteit tegen een laag tarief
  • geen verplichte langlopende contracten
  • korte lijnen met de scholen, peuteropvang, gemeente, ouders
  • goede communicatie en een vast aanspreekpunt
  • transparante verslaglegging en verantwoording

Ik kom graag eens praten, ook in uw gemeente.