Voorlichtingen aan derden

Bij een indicatiescreening is het belangrijk dat, leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters en consultatiebureaumedewerkers, goede signaleerders zijn. Om goed te kunnen signaleren is het noodzakelijk dat men over de kennis en kunde beschikt om signalen, die kunnen wijzen op afwijkende taal-, spraakontwikkeling, te onderkennen. Professionals die werkzaam zijn op de basisschool maar ook zij die werkzaam zijn in de voorschoolsesetting kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderkennen van en het preventief te werk gaan met taal- en spraakontwikkelingsproblemen.

Daarnaast is er een mogelijkheid om een voorlichting voor ouders/ verzorgers te verzorgen. Zij worden geïnformeerd over de normale taal- en spraakontwikkeling van kinderen en hoe zij als ouder deze kunnen stimuleren. Verder is er aandacht voor meertaligheid en afwijkende mondgewoonten (bv gebruik van de speen, flesje e.d.).

Logopedisten zijn bij uitstek de deskundigen die kunnen adviseren als er sprake is van een vermoeden van een taalontwikkelingsprobleem. Tevens beschikken zij over de kennis om leerkrachten en peuterspeelzaalleidsters te instrueren om eenvoudige problematiek al binnen de school of de voorschool te onderkennen en aan te pakken.